Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Aké osobné údaje od vás zbierame a prečo ich potrebujeme?

Zbierame o vás len bežné osobné údaje, nikdy nie citlivé osobné údaje (osobitné kategórie osobných údajov). Tieto osobné údaje zahŕňajú najmä vaše meno, priezvisko, pozíciu vo firme, názov firmy, e-mail, telefónne číslo, prípadne ďalšie spôsoby ako sa s vami môžeme skontaktovať.

 

Čo robíme s vašimi osobnými údajmi?

Niektoré vaše osobné údaje spracúvame, pretože ich potrebujeme na to, aby sme vám mohli poskytnúť službu, o ktorú ste prejavili záujem.

Iné vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu. Vždy, keď je spracovanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Ak nám však súhlas v niektorých prípadoch neudelíte alebo ho dodatočne odvoláte, nebudeme vám môcť, žiaľ, poskytnúť niektoré z našich služieb, kvôli ktorým potrebujeme vaše osobné údaje. Prípadné neskoršie odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Vaše informácie nesprístupňujeme tretím stranám.

 

Ako vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránených databázach na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Vaše osobné údaje chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovávaním týchto údajov.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Vami posktnuté údaje uchovávame do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov

Podávanie sťažností

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a to prostredníctvom kontaktných údajov uverejnených tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/node/148