PROFIL

Spoločnosť Ecopora s.r.o. je dynamická audítorská spoločnosť, ktorej základným cieľom je spokojnosť klienta s komplexnými službami a komfortným a individuálnym prístupom. Hlavným zameraním je poskytovanie audítorských služieb pri overovaní riadnych, mimoriadnych a konsolidovaných účtovných závierok, vykonávanie priebežného auditu, previerok, špeciálnych zákaziek a ostatné služby ako sú napríklad zlúčenia a rozdelenia podnikov. Pri našej práci je úplnou samozrejmosťou dôverný prístup k informáciám klientov.

Auditované spoločnosti sú so zameraním prevažne na výrobnú, obchodnú a dopravnú činnosť, spoločnosti poskytujúce služby, lízingové spoločnosti, poľnohospodárske družstvá s rastlinnou a živočíšnou výrobou, verejne prospešné služby, športové kluby, rozpočtové organizácie a obce.

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY

NEZÁVISLOSŤ
 OBJEKTÍVNOSŤ
BEZÚHONNOSŤ
DÔVERYHODNOSŤ
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
PROFESIONÁLNY PRÍSTUP

 HISTÓRIA

 • Ing. Jana Viglaská – licencia audítora číslo 501. Audit vykonávala ako samostatný audítor.
 • Audítorský tím tvoria dvaja externí asistenti
 • Založenie audítorskej spoločnosti Ecopora s.r.o. s číslom licencie SKAU 285. Audítorský tím doplnil interný asistent Ing. Rastislav Senina.
 • Ing. Rastislav Senina – licencia IFRS expert vydaná SKAU v spolupráci s ACCA
 • Ing. Rastislav Senina – licencia audítora UDVA číslo 1109
 • Aktuálny audítorský tím tvoria dvaja audítori a dvaja interní asistenti.
Audítorský tím
 • Ing. Jana Viglaská – audítor licencia SKAU 501
 • Ing. Rastislav Senina – audítor licencia UDVA 1109
 • Ing. Jana Švoňavová
 • Ing. Jana Benková
 • Milada Ernstová