Našimi klientmi sú hlavne malé a stredné spoločnosti s povinným aj nepovinným overovaním účtovných závierok

Náš príbeh

Náš príbeh

Od roku 1994 audítorskú činnosť vykonávala samostatne Ing. Jana Viglaská s licenčným číslom SKAU č. 501 len za pomoci dvoch asistentov. Dňa 24.3.2005 bola založená spoločnosť Ecopora s.r.o. ako registrovaná audítorská spoločnosť s licenčným číslom SKAU 285, kde sa Ing. Jana Viglaská stala zodpovedným audítorom a konateľom. Následne sa vytvoril audítorský tím, ktorý úzko spolupracuje s inými audítorskými spoločnosťami a audítormi, s daňovými poradcami a právnikmi. Od svojho vzniku sa spoločnosť orientovala hlavne na výrobné podniky a obchodné spoločnosti a to nielen na výkon štatutárneho auditu, ale aj špeciálne zákazky ako sú fúzie spoločností, overovanie ceny akcií, vykonávanie previerok vybraných aktív pre zahraničné spoločnosti a pod. V roku 2007 sa stal člen nášho audítorského tímu IFRS expert. Od roku 2013 sú v audítorskom time dvaja audítori.